Kvalitet & miljö

Inom CeDe Group lägger vi största möjliga vikt vid såväl kvalitet som miljö. Våra egenutvecklade produkter ger med sina unika egenskaper ofta positiva effekter på miljön. Dessutom är vi DNV- och Swedac-certifierade enligt ISO 14001 och arbetar kontinuerligt med det interna miljöarbetet. Vi har ett ständigt fokus på kvalitet i hela vår värdekedja. Med egenutvecklade metoder och processer kan vi snabbt och effektivt designa, utveckla och konstruera produkter med teknisk dokumentation. Vi är DNV- och Swedac-certifierade enligt ISO 9001 samt har ISO 3834-2 certifiering för svetsarbete.

a4-2

Vår Kvalitets- och Miljöpolicy

CeDe Group ska utveckla och producera produkter med målet att vara ledande i Europa på specialmaskiner och produkter för specialapplikationer. Utveckling och produktion ska genomföras så att det bidrar till en god miljö.

Detta uppnår vi bland annat genom att:

Se helheten och få ett system att fungera optimalt.

Skapa engagemang och lagarbete.

Skapa värde.

Minimera slöseri i alla former.

Producera kvalitet i varje led och arbeta med ständiga förbättringar.

Basera miljöarbetet på en helhetssyn som omfattar all verksamhet inom organisationen.

Engagera leverantörer, entreprenörer och konsulter i miljöarbetet.

Integrera miljöarbetet i hela verksamheten, förbättra den kontinuerligt genom formuleringar och kommunikation som följer definierade mål.

Engagera samtliga anställda i miljöarbetet.

Verksamheten bedrivs så att material- och energiförbrukning optimeras, uppkomst av avfall och restprodukter minimeras och avfallshanteringen underlättas.

Vår verksamhet följer gällande lagar och förordningar inom miljöområdet.

Ansvar:
Varje chef ansvarar för att medarbetarna är delaktiga i kvalitets- och miljöarbetet och att Kvalitets- och Miljöpolicyn är känd inom den egna avdelningen.

Varje medarbetare påverkar våra möjligheter att uppfylla Kvalitets- och Miljöpolicyn. Vi ska därför satsa på återkommande utbildning av personalen för att öka kompetensen inom företaget.